Cwynion

Os ydych chi’n anhapus gydag unrhyw agwedd o’ch gofal neu eich profiad gyda ni, siaradwch â ni neu ysgrifennwch atom. Mae copi o’n polisi delio â chwynion, ac adroddiad blynyddol Gweithio I Wella ar gael hefyd. Eto, cysylltwch â ni os hoffech dderbyn copi. Os byddwch yn anhapus gyda’r ffordd y caiff eich cwyn ei drin gallwch gysylltu â’r canlynol.

Gofal GIG

Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda,
Gwasanaethau Deintyddol,
Ysbyty Glangwili,
Caerfyrddin
SA31 2AF

Gofal Preifat

Gwasanaeth Cwyno Triniaeth Ddeintyddol,
020 82530800

Arolygaeth Iechyd Cymru,
Parc Busnes Rhydycar,
Merthyr Tudful
CF48 1UZ
0300 0628163